attargroup

جذب نخبگان

جذب نخبگان


در راستای همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرحی حمایتی بابت انجام طرح های فناورانه موافقت نامه ای فی مابین این نهاد و گروه مهدتجارت گستران عطار با هدف همکاری با متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور و جذب این نخبگان به داخل تنظیم گردید که تا به حال بالغ بر ۲۲ نفر از این نخبگان در حوزه های مختلف صنعتی جذب گردیده و از ایده ها و طرح های خلاقانه آنها در حال استفاده می باشد.