attargroup

شتابدهی نخبگان

شتابدهی نخبگان


در راستای همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرحی حمایتی بابت انجام طرح های فناورانه، موافقت نامه ای فی مابین این نهاد و گروه مهدتجارت گستران عطار با هدف همکاری با متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور و جذب این نخبگان به داخل تنظیم گردید که تا به حال بالغ بر ۲۲ نفر از این نخبگان در حوزه های مختلف صنعتی جذب گردیده و از ایده ها و طرح های خلاقانه آنها در حال استفاده می باشد. همچنین به جهت ماموریت حمایت از نخبگان در زیر مجموعه های این گروه محصولات و خدمات شان مورد حمایت قرار گرفته و موانع و مشکلات جهت تسهیل رفع می گردد. همواره نخبگان عرصه صنعت و دانشگاه در پیشبرد امور در زمینه های بازار، مواد اولیه یا زنجیره تامین، دسترسی های ارتباطی و ... نیازمند حمایت های معنوی و مادی می باشند که ذیل شتابدهی نخبگان این حمایت ها صورت می گیرد.