attargroup

دریا

دریا


با توجه به اهمیت حوزه دریایی و تاکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه فناوری های مرتبط با حوزه دریایی از یک سو و وجود فرصت های چشمگیر سرمایه گذاری در این حوزه مجموعه عطار در سال ۹۷ با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و برخی سازمان های دریایی مرتبط اقدام به ایجاد اولین شتابدهنده ملی در حوزه دریایی نمود. سرمایه گذاری های اولیه این پروژه قرار است به صورت مشترک از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجموعه عطار و برخی سازمان های دریایی کشور انجام شود. رویکرد شتابدهی تیم ها در طرح بادبان به صورت رویداد محور و با پوشش بخش های مختلف ایجاد کسب و کارهای نوپا از ایجاد تیم تا اتصال به بازار و خدمات حمایتی بعدی می باشد.