attargroup

کسب و کار دانش بنیان

کسب و کار دانش بنیان


باشگاه کسب و کار دانش بنیان (باکس) با هدف کمک به توسعه کسب و کارها مبتنی بر فناوری های نوین در نزدیکی دانشگاه صنعتی شریف به مساحت ۳۶۰۰ متر مربع تاسیس گردیده است. حضور فعال ذینفعان حوزه فناوری در این باشگاه، اعم از صاحبان طرح و سرمایه، سرمایه گذاران و شرکت های کارآفرینی منجر به رونق فضای کسب و کار دانش بنیان می گردد. باکس متشکل از دفاتر متعدد کاری، فضای کاری مشترک برای استارت آپ ها، محل برگزاری جلسات و رویدادهای حوزه فناوری می باشد. پس از تجربه باکس تهران، کارخانه نوآوری شیراز در زمینی به مجموع مساحت ۱۴۰۰۰ متر مربع در مجاورت دانشگاه صنعتی شیراز و در محل کارخانجات ITMC در سه فاز طراحی و تاسیس گردید.