attargroup

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی


مسئولیت اجتماعی گروه سرمایه گذاری عطار در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر است.
نخبگان

فرهنگ سازی و رویدادها

ادامه مطلب