attargroup

میلینیوم فارما

میلینیوم فارما

پیشرفت کشور در زمینه پزشکی و علوم مرتبط به آن در دهه اخیر سرعت بسیاری گرفته تا جایی که بسیاری از این خدمات به آن سوی مرزها صادر و همچنین برخی جهت بهره مندی از توان پزشکی و درمانی از کشورهای همسایه به ایران سفر می کنند. در راستای صادرات خدمات پزشکی نخبگان داخلی به آنسوی مرزها شرکت میلینیوم فارما در این زمینه مهم تاسیس گردید. با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میلینیوم فارما توانسته در کشورهای همسایه فعالیت خود را گسترش دهد. از دو سال پیش قرارداد صادرات داروهای شرکت دانش بنیان اکسیر نانوسینا توسط شرکت میلینیوم فارما بسته شده و طی این قرارداد کلیه امور ثبت داروهای شرکت اکسیر نانوسینا در عمان جهت صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس توسط شرکت میلینیوم فارما صورت خواهد پذیرفت.

  • آدرس شرکت

  • شماره تماس


  • آدرس وب سایت