attargroup

هسته مرکزی

مهدی کشاورز امیری
مهدی کشاورز امیری
مدیر عامل

با آقای کشاورز در آینده بیشتر آشنا خواهیم شد.

سعید سهراب پور
سعید سهراب پور
رئیس هیات مدیره

با آقای دکتر سهراب پور در آینده بیشتر آشنا خواهیم شد.

حسین میرزایی
حسین میرزایی
نائب رئیس هیات مدیره

با آقای دکتر میرزایی در آینده بیشتر آشنا خواهیم شد.

محمد رضا رزوان
محمد رضا رزوان
عضو هیات مدیره

با آقای دکتر رضوان در آینده بیشتر آشنا خواهیم شد.

نوید قنادان
نوید قنادان
عضو هیات مدیره

با آقای دکتر قنادان در آینده بیشتر آشنا خواهیم شد.

محمد حسین فرداد
محمد حسین فرداد
عضو هیات مدیره

با آقای فرداد در آینده بیشتر آشنا خواهیم شد.

مازیار فرمانی
مازیار فرمانی
قائم مقام مدیر عامل

با آقای فرمانی در آینده بیشتر آشنا خواهیم شد.