مشخصات خود را فراموش کردید؟

ماموریت:
 • کارآفرینی دانش بنیان
  1. فرهنگ سازی، علاقه مندسازی، جذب و حمایت از نخبگان برای راه اندازی کسب و کار دانش بنیان
 • سرمایه گذاری جسورانه
  1. شناسایی و تملک سهام شرکت های مستعد
  2. کمک به رشد شرکت ها
 • فرهنگ سازی و جلب مشارکت سایر نهادها
  1. جذب سرمایه
  2. واگذاری سهام شرکت های رشد یافته
  3. آشنا کردن و آموزش نهادهای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان
  4. مشارکت با سایر صندوق ها و نهادها جهت سرمایه گذاری مشترک با دو هدف
   1. آشنایی نهادها با این فرایند
   2. استفاده از بازار یا ارتباطات سازمانها در امر توسعه شرکت ها
 • ایجار ساز و کار جذب علم و فن آوری از مراکز علمی و تحقیقاتی
 • کمک به حل مشکلات و توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان

برنامه های سال جاری:

 • کمک به ایجاد و توسعه بیش از 20 شرکت دانش بنیان
 • ایجاد شرکت سرمایه گذاری مشترک با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حوزه دام و کشاورزی
 • ایجاد شرکت کارآفرینی مشترک با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 • فرهنگ سازی، جذب و حمایت نخبگان حوزه علوم پزشکی و زیست فناوری
 • همکاری با پارک فناوری پردیس برای ایجاد مرکز سرمایه گذاری بین المللی
 • برنامه ریزی و بسترسازی جهت شروع فعالیت های دانش بنیان در حوزه های بین رشته ای
بالا